Ιωακείμ επίσκοπος

Επίσκοπος Αμαθούντος μετά το 1580 και πριν από το 1600, δηλαδή κατά την πρώτη περίοδο της Τουρκοκρατίας. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον επίσκοπο αυτόν. Μόνη πηγή απ’ όπου γνωρίζουμε το όνομα και την ιδιότητά του, είναι ο Κωνσταντίνος Σάθας (Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμος Β', Βενετία, 1873, σ. ρκζ'). Αλλά κι αυτός αντλεί από μεταγενέστερη σημείωση που γράφτηκε στο φύλλο αρ. 240 του χειρογράφου του Χρονικού του Λεοντίου Μαχαιρά το οποίο μεταφέρθηκε από την Κύπρο στη Βενετία μετά την κατάκτηση του νησιού από τους Τούρκους (1570/71) και βρίσκεται σήμερα στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας.

 

Η μεταγενέστερη αυτή σημείωση στο αντίγραφο του έργου του Μαχαιρά, αναφέρει το όνομα του Ιωακείμ (που ήταν ίσως ο κάτοχος του χειρογράφου;) και την ιδιότητά του ως επισκόπου Ἀμαθοῦντος προέδρου πόλεως Λεμεσοῦ καί Κουρέου.