Αρβάλιν

Image

Είδος κόσκινου που εχρησιμοποιείτο στην Κύπρο για κοσκίνισμα του σιταριού και του κριθαριού. Το αρβάλιν του σιταρκού είχε πιο μικρές και πυκνές τρύπες από το αρβάλιν του κριθθαρκού. Με το κοσκίνισμα, έπεφτε το σιτάρι ή το κριθάρι από τις τρύπες και μέσα στο αρβάλιν έμεναν τα κόντυλα. Το αντίθετο γινόταν με άλλο είδος κόσκινου, που λεγόταν αρκόν*.

 

Το αρβάλιν κατασκευαζόταν από τους καζαντζ'ήες ή τους μάντηες με λουριά από πετσί του τραούλλου (αρσενικού προβάτου).