Καραγιάννης Γεώργιος

Image

Εκπαιδευτικός (δημοδιδάσκαλος) που συνέλαβε την ιδέα και ίδρυσε μυστική οργάνωση με σκοπό τον αγώνα υπέρ της ενώσεως της Κύπρου με την Ελλάδα, λίγο πριν από το κίνημα του Οκτωβρίου του 1931. Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1885 και πέθανε το 1961.

 

Κατά το πολύ σύντομο διάστημα της εμφανίσεως στο πολιτικό προσκήνιο της Κύπρου της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως Κύπρου (ΕΡΕΚ), ο Γεώργιος Καραγιάννης διετέλεσε ταμίας της. Η ΕΡΕΚ, που εμφανίστηκε επίσημα με διακήρυξή της στις 18 Οκτωβρίου του 1931, αναγκαστικά ανέστειλε τις προσπάθειές της και διαλύθηκε μετά τα σκληρά δικτατορικά μέτρα που είχαν πάρει οι Άγγλοι ύστερα από την εξέγερση του Οκτωβρίου του χρόνου αυτού.

 

Όπως αναφέρει ο εκ των στελεχών της ΕΡΕΚ Σάββας Λοϊζίδης (εξ αγχιστείας συγγενής του Καραγιάννη) στο βιβλίο του Ἄτυχη Κύπρος (Αθήνα, 1980, σ. 25), τῆς ὁρμητικῆςμως ἐμφανίσεως τῆς ΕΡΕΚ μέ τάς προγραμματικάς ἀρχάς της τήν 18ην Ὀκτωβρίου 1931 προηγήθη δραστηριότης σχεδόν δύο ἐτῶν ὡς μυστικῆς ὁργανώσεως, ἐπαναστατικοῦ χαρακτῆρος, εἰς τήν ὁποίαν ἐμυοῦντο πατριῶται ἐξ' ὅλης τῆς Κύπρου ἀποφασισμένοι νά ἀγωνισθοῦν ἐμπράκτως διά τήν Ἕνωσιν...

 

Ο Σάββας Λοϊζίδης τοποθετεί χρονικά την ίδρυση της μυστικής αυτής οργάνωσης στις αρχές του 1930 και γράφει σχετικά (ό.π.π., σσ. 25-26): Τήν ἰδέαν τῆς ἱδρύσεως τῆς Μυστικῆςργανώσεως συνέλαβεν ἕνας δημοδιδάσκαλος, ἕνας ἀπό τούς ἐθναποστόλους δασκάλους τοῦ  ἀλυτρώτου Ἑλληνισμοῦ... ὁ Γεώργιος Καραγιάννης, πού διηύθυνε τότε τό δημοτικόν σχολεῖον Κυρηνείας... Οὗτος, μίαν ἡμέραν τῆς Ἀνοίξεως τοῦ 1930, μέ ἐπεσκέφθη συνοδευόμενος ἀπό ἄλλους δύο φίλους ἐκ τῆς ἰδίας πόλεως, τόν καθηγητήν τοῦ Γυμνασίου Θεόκλητον Σοφοκλέους καί τόν δικηγόρον Δωρόθεον Καρολίδην. Ἔβγαλεν ἀπό τήν τσέπην του ἕνα μικρόν εὐαγγέλιον, ἤναψεν ἕνα κεράκι καί μέ τρέμουσαν ἀπό συγκίνησιν φωνήν ἐδιάβασε τό κείμενον συντόμου ὅρκου... Αὐτό ἦτο τό ξεκίνημα τῆς πρώτης διά τήν Ἕνωσιν Μυστικῆςργανώσεως. Ἐν συνεχείᾳ  ἠρχίσαμεν τήν μύησιν γνωστῶν πατριωτικῶν στοιχείων καθ' ὅλην τήν Κύπρον...

 

Ο όρκος στον οποίο αναφέρεται ο Σάββας Λοϊζίδης, έλεγε ότι ο μυηθείς θ' αγωνιζόταν με όλες του τις δυνάμεις για την απελευθέρωση της Κύπρου και την ένωσή της με την Ελλάδα, κι ότι από τη στιγμή της ορκωμοσίας ανήκε στην Μυστική Οργάνωση (που εμφανιζόταν χωρίς άλλη ονομασία).

 

Μετά την εξέγερση του Οκτωβρίου του 1931, μεταξύ εκείνων που συνελήφθησαν, δικάστηκαν και καταδικάστηκαν από τους Άγγλους ήταν και ο Γεώργιος Καραγιάννης. Η σύλληψή του συνέβη μετά από σχετικό τηλεγράφημα του τότε Άγγλου διοικητή της Κερύνειας (10 Νοεμβρίου 1931) στη Λευκωσία, ότι μεταξύ των εκπαιδευτικών της πόλης αυτής, «ταραξίες» ήσαν οι Γεώργιος Καραγιάννης, Ευθύβουλος Ανθούλης, Θεόκλητος Σοφοκλέους και Γεώργιος Ζαμπάς.

 

Ο Καραγιάννης επαύθη από την εκπαίδευση και καταδικάστηκε σε πολύμηνη φυλάκιση.

 

Περισσότερα για τον Καραγιάννη βλέπε στο περιοδικό Πνευματική Κύπρος, Νοέμβριος, 1963, αρ. 38, σσ. 47 - 48, καθώς και άρθρο του Κ. Χρυσάνθη με τίτλο «Ὁ Ἐθνομάρτυρας Γεώργιος Καραγιάννης καί ἡ ἐξέγερση τοῦ 1931», Πρακτικά τοῦ Πρώτου Διεθνοῦς Κυπρολογικοῦ Συνεδρίου, ΙΙΙΑ, Λευκωσία, 1973, σσ. 451 -456.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image