Κάστρος

Ρυάκι της επαρχίας Αμμοχώστου, για το οποίο βλέπε λήμμα αρκάτζ΄ια.