Καρδία

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Σε παλαιούς χάρτες  (όπως του Abraham Ortelius του 1573 και του Jodocus Hondius του 1606), ο οικισμός σημειώνεται ως Guardia στην επαρχία Πάφου, δυτικότερα των χωριών Αρόδες (Rodes) και Ίνια (Igna) και όχι μακριά από αυτά.

 

Φαίνεται ότι ο οικισμός αυτός υπήρξε φέουδο κατά τις περιόδους της Φραγκοκρατίας και της Βενετοκρατίας, και ότι, για άγνωστους λόγους, διαλύθηκε στα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής. Δεν υπήρξε, πάντως, σημαντικός οικισμός.

 

Ωστόσο η γραφή του ονόματος του οικισμού αυτού σε παλαιούς χάρτες — Guardia — σήμαινε ίσως φρουρά, και πιθανόν να προήλθε από την ύπαρξη εκεί εγκαταστάσεων κάποιας φρουράς που κατόπτευε και ήλεγχε την περιοχή. Σε τέτοια περίπτωση, η ονομασία Καρδία που δώσαμε στον οικισμό αυτό δεν ευσταθεί.

 

Πάντως είναι ακαθόριστου χρόνου η προέλευση της ονομασίας αυτής. Στην περιοχή υπάρχει το τοπωνύμιο Βίκλα, που παραπέμπει σε ύπαρξη παρατηρητηρίου (άρα και φρουράς) κατά τα Βυζαντινά Χρόνια. Μήπως η ονομασία Guardia αποτελεί απλώς μετάφραση παλαιότερης ελληνικής; Ή μήπως δόθηκε κατά τα χρόνια της Φραγκοκρατίας;