«Τα Κυπριακά»

Image

Δίτομο περί Κύπρου έργο του καθηγητή Αθανασίου Α. Σακελλαρίου. Ο Σακελλάριος, που ήταν Ελλαδίτης, έζησε για τέσσερα περίπου χρόνια στην Κύπρο, κατά τα μέσα του 19ου αιώνα, και περιήλθε ολόκληρο το νησί συλλέγοντας κάθε δυνατή πληροφορία. Το 1854 δημοσίευσε τον πρώτο τόμο του περί Κύπρου συγγράμματός του, ενώ το 1868 δημοσίευσε τον τρίτο τόμο, παραλείποντας τον δεύτερο. Ο πρώτος τόμος περιελάμβανε τη γεωγραφία και τα προϊόντα της Κύπρου, ο δε τρίτος αποτελούσε πραγματεία για την κυπριακή γλώσσα˙ ο δεύτερος τόμος, που είχε παραλειφθεί, αποτελούσε την ιστορία της Κύπρου.

 

Αρκετά χρόνια αργότερα ο Αθανάσιος Σακελλάριος επανήλθε, ανασκευάζοντας το όλο περί Κύπρου σύγγραμμά του, με βάση καινούργια δεδομένα και νέες πληροφορίες, το διαχώρισε δε σε δυο ογκώδεις τόμους. Ο πρώτος τόμος, που εξεδόθη στην Αθήνα το 1890, αποτελείται από 840 σελίδες και περιλαμβάνει τη γεωγραφία, τηv ιστoρία και το δημόσιο και ιδιωτικό βίο των Κυπρίων. Ο δεύτερος τόμος, που εξεδόθη στην Αθήνα το 1891, αποτελείται από 896 σελίδες και ασχολείται με το κυπριακό γλωσσικό ιδίωμα (γραμματική τῆς κυπριακῆς γλώσσης), περιλαμβάνει δε και μεγάλη συλλογή από καταγραφέντα μνημεῖα τῆς κυπριακῆς διαλέκτου, μεσαιωνικά και νεώτερα, όπως διάφορα έγγραφα, δημοτικά τραγούδια,   νανουρίσματα. ερωτικά, αινίγματα, παροιμίες, μύθους, καθαρογλωσσήματα κλπ.

 

Παρά το ότι το έργο του Αθανασίου Α. Σακελλαρίου είναι σήμερα ξεπερασμένο σ’ ό,τι αφορά την ιστορία και αρχαιολογία της Κύπρου, αποτελεί ωστόσο συγγραφικό άθλο λαμβανομένων υπ’ όψιν της εποχής και των συνθηκών που εγράφη και εξεδόθη. Πολυτιμότατα είναι τα στοιχεία που συγκέντρωσε και παραθέτει ο Σακελλάριος για τις κυπριακές πόλεις και για τα περισσότερα κυπριακά χωριά του 19ου αιώνα, που περιλαμβάνουν πληροφορίες για τους κατοίκους, τις ασχολίες, τα προϊόντα κλπ. Πραγματικός δε θησαυρός είναι η λαογραφική συλλογή του δευτέρου τόμου των Κυπριακῶν του.