Λέων αρχιεπίσκοπος

Image

Όνομα δυο (πιθανώς και τριών) Ορθοδόξων Κυπρίων ιεραρχών που διετέλεσαν, κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας, κάτοχοι του επισκοπικού θρόνου Σολέας (ή Σολίας). Επειδή, μετά τον εκτοπισμό των Ορθοδόξων από τους Λατίνους, στη συνείδηση του λαού ο εκάστοτε Ορθόδοξος επίσκοπος Σολέας εθεωρείτο στην ουσία αρχιεπίσκοπος Κύπρου, θεωρούμε και στην προκειμένη περίπτωση ότι οι ιεράρχες με το όνομα Λέων ήσαν αρχιεπίσκοποι.

 

Λέων Α' Σολίας: Ο υπ' αριθμόν 50 του καταλόγου των Ορθοδόξων Κυπρίων αρχιεπισκόπων της Μ.Κ.Ε. Αναφέρεται ως οικονόμος και «εψηφισμένος» ή «υποψήφιος» επίσκοπος Σολίας σε έγγραφο της 4.5.1287 (Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, Στ', 1877, σ. ργ'). Στο σωζόμενο αυτό έγγραφο, ο Σολίας Λέων ζητεί νέα και καλύτερη μετάφραση στην ελληνική του λατινικού κειμένου της Κυπριακής Διατάξεως (Βούλλα* Σύπρια) του πάπα Αλεξάνδρου Δ' (1260).

 

Λέων (ή και Λεόντιος;)Β':   Ο υπ' αριθμόν 52 του καταλόγου των Ορθοδόξων Κυπρίων αρχιεπισκόπων της Μ.Κ.Ε. Δεν υπάρχουν πληροφορίες περί αυτού, παρά μόνο ότι είχε παραπεμφθεί σε δίκη κατά το 1306/1307. Ίσως είναι το ίδιο πρόσωπο με τον αμέσως πιο κάτω αναφερόμενο αρχιεπίσκοπο Λέοντα.

 

Λέων (Β' ή Γ;) Σολίας: Ο υπ' αριθμόν 52α του καταλόγου των Ορθοδόξων Κυπρίων αρχιεπισκόπων της Μ.Κ.Ε. Είναι γνωστός κυρίως από το επεισόδιο φυλάκισής του, μαζί με τον επίσκοπο Λευκάρων Ολβιανό*, το 1316 ή 1318. Η φυλάκιση και των δυο είχε διαταχθεί από τον παπικό ληγάτο Πέτρο εξαιτίας της εμμονής τους στην Ορθοδοξία. Η φυλάκιση των δυο Κυπρίων ιεραρχών προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, που έφθασαν μέχρι του σημείου εξεγέρσεως, των Ελλήνων Ορθοδόξων κατοίκων της Κύπρου. Αποτέλεσμα ήταν οι δυο ιεράρχες να αφεθούν σύντομα ελεύθεροι. Λίγο αργότερα, το 1321, σύμφωνα με διαταγή του πάπα Ιωάννη XXII ο (αρχι)επίσκοπος Λέων θα μπορούσε να έχει επιδόματα από τα εισοδήματα ορθοδόξων μοναστηριών.

 

Δεν γνωρίζουμε μέχρι πότε παρέμεινε στον θρόνο της Σολέας ο (αρχι)επίσκοπος Λέων. Το όνομά του πάντως αναφέρεται μέχρι το 1326, αναμεμειγμένο σε εκκλησιαστικές διαφορές (George Hill, A History of Cyprus, vol. Ill, p. 1073). Εξ άλλου, ο επόμενος γνωστός αρχιεπίσκοπος, ο Λεόντιος, αναφέρεται κατά το 1340, οπότε μετέσχε σε εκκλησιαστική σύνοδο στη Λευκωσία. Ο Λεόντιος όμως αυτός πιθανώς είναι ο Λέων Σολίας, οπότε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αυτός ίσως κατείχε τον θρόνο τουλάχιστον μέχρι το 1340.