Λούκιος Άννιος Βάσσος Lusius Annius Bassus

Ρωμαίος ανώτατος διοικητικός αξιωματούχος. Υπηρέτησε στην Κύπρο ως ανθύπατος* (proconsul) περί το 66 μ.Χ. Μας είναι γνωστός από αναφορά στον ίδιο και στο αξίωμά του σε επιγραφή που βρέθηκε στην περιοχή του Κουρίου.