Λούκιος Βίλιος Μαρόνιος Lucius Vilius Maronius

Ρωμαίος ανώτατος διοικητικός αξιωματούχος. Υπηρέτησε στην Κύπρο ως ανθύπατος* (proconsul) για κάποιο διάστημα τον 1ο μ.Χ. αιώνα. Μας είναι γνωστός από επιγραφή που βρέθηκε στη Νέα Πάφο.