Μάρκος Τίτιος Παντίσχεινος Αθηνίων

Σε επιγραφή του 3ου μ.Χ. αιώνα που βρέθηκε στη Σαλαμίνα, χαραγμένη σε βάση αγάλματος του θεού Διονύσου,   μνημονεύεται  ο  Μάρκος Τίτιος Παντίσχεινος Αθηνίων:

 

Θ[εό]ν Διόνυσον καί τό Ἰνδικόν   λεο[ντ]άριον Μάρκος Τίτιος Παντίσχεινος Ἀθηνίων ἰακ[χα]ῖος ὁ τεχνάρχης ἐκ τῶν ἰδίων κατεσκεύασεν.

 

Ο Μάρκος Τίτιος αποκαλείται τεχνάρχης, δηλαδή αρχηγός κάποιων τεχνιτών. Η φράση ἐκ τῶν ἰδίων κατεσκεύασεν ερμηνεύεται όχι ότι το άγαλμα του Διονύσου το είχε φιλοτεχνήσει ο ίδιος, αλλά ότι αυτός είχε καταβάλει τη  δαπάνη για την κατασκευή του. Αποκαλείται επίσης ἰακχαῖος, δηλαδή πιστός του Ιάκχου ή Βάκχου, ονομασίες του θεού Διονύσου. Το ἰνδικόν λεοντάριον (=πάνθηρας) αποτελούσε μέρος του γλυπτού συμπλέγματος που ο Μάρκος Τίτιος είχε αφιερώσει.