Μάσαρη φράγμα

Χωμάτινο εμπλουτιστικό φράγμα, χωρητικότητας 2.273.000 μ³, στα νοτιοανατολικά του χωριού Μάσαρη. Βρίσκεται στην κατεχόμενη από το 1974 από τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής περιοχή της Κύπρου.

 

Το φράγμα είναι κτισμένο σε υψόμετρο 130 μέτρων, πάνω στη συρροή των τριών παραποτάμων του Σερράχη, δηλαδή του ποταμού του Ακακίου, της Μερίκας και του ποταμού της Περιστερώνας. Έχει ύψος 15 μ., μήκος 1.000 μ., όγκο 278.300 μ³ και επιφάνεια 620.000 μ².

 

Το φράγμα των Μασάρων κατασκευάστηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων μεταξύ Ιουλίου 1971 και Ιουνίου 1973. Σκοπός του ήταν ο εμπλουτισμός των υπογείων υδροφόρων οριζόντων της περιοχής τα οποία, λόγω άγριας ανεξέλεγκτης εκμετάλλευσης, αντιμετώπιζαν πρόβλημα υπεράντλησης.

 

Από γεωλογικής απόψεως, η περιοχή του φράγματος βρίσκεται πάνω στις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου.