Μούσκος Μιχαήλ

Image

Το κοσμικό όνομα του αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ', πρώτου προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βλέπε Μακάριος Γ' αρχιεπίσκοπος.