Νείλος μοναχός

Μοναχός που αναφέρεται ότι είχε συνοδεύσει στην Κύπρο, κατά τον 5ο μ.Χ. αιώνα, τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γεννάδιο Α'. Ο τελευταίος πέθανε κι ετάφη στην Κύπρο, συγκαταλέγεται δε μεταξύ των αγίων που ήλθαν και παρέμειναν στο νησί. Τον Νείλο, συνοδό του Γενναδίου, μνημονεύει ο άγιος Νεόφυτος στο σχετικό προς Γεννάδιον  Ἐγκώμιόν του.

 

Βλέπε λήμμα:  Γεννάδιος Α'

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια