Προστασίας Ανταγωνισμού Επιτροπή

Image

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) αποτελεί το θεσμοθετημένο όργανο στο οποίο ο νομοθέτης έχει αναθέσει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διασφάλιση ενός ανταγωνιστικού πλαισίου, που θα προσφέρει στον καταναλωτή αγαθά και υπηρεσίες σε καλύτερες τιμές, καλύτερη ποιότητα και εξυπηρέτηση. Η πολιτική του ανταγωνισμού όμως, πέραν της προστασίας των συμφερόντων του καταναλωτή με τη βελτιστοποίηση της ποιότητας και της τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών, υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να επιδιώκουν την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική αποτελεσματικότητα με την ταυτόχρονη δημιουργία κλίματος ευνοϊκού προς την καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο, με θετικά αποτελέσματα, όχι μόνο για τον ανταγωνιστή, αλλά και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις και την οικονομία γενικότερα.

Η Επιτροπή είναι πενταμελής και απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τέσσερα μέλη, που διορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ύστερα από πρόταση του υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Η Επιτροπή κατά την ενάσκηση του έργου της επικουρείται από την Υπηρεσία, η οποία έχει κυρίως την αρμοδιότητα να διενεργεί, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής, τη δέουσα προκαταρκτική έρευνα για τη διαπίστωση παραβάσεων της νομοθεσίας, έρευνες σε επιχειρήσεις, να ελέγχει γνωστοποιήσεις επιχειρήσεων και συμπράξεων που υποβάλλονται, να παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής και να συντάσσει σχετικές εισηγήσεις προς την Επιτροπή.

Η ΕΠΑ διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση, διασφάλιση και προστασία ενός υγιούς ανταγωνιστικού πλαισίου στην κυπριακή αγορά, με παρουσία σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Όπως φαίνεται από την πληθώρα των αποφάσεων της ΕΠΑ, οι αρμοδιότητες της εκτείνονται σε όλο το φάσμα των αγορών είτε πρόκειται για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, αερομεταφορές, τραπεζικό τομέα, πετρελαιοειδή και υποπροϊόντα, τηλεοπτικά δικαιώματα και διανομή έντυπου τύπου, είτε πρόκειται για ζωοτροφές, πατάτες, ταξιδιωτικά πρακτορεία, τσιμέντο, σκυρόδεμα, τσιγάρα, τούβλα, υπηρεσίες αποστολής δεμάτων και επισκευής αυτοκινήτων.

 

 

Πηγή:

  1. Polignosi