Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επίτροπος

Image

Ο επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι υπεύθυνος για την εποπτεία της εφαρμογής του σχετικού νόμου που ψηφίστηκε το Νοέμβριο του 2001 στα πλαίσια της εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο. Κύριος σκοπός της νομοθεσίας είναι η προστασία των πολιτών όταν αυτοί θίγονται από την παράνομη επεξεργασία (συλλογή, καταχώρηση, χρήση, ανακοίνωση κλπ.) προσωπικών τους δεδομένων (πληροφοριών). 

 

Ο νόμος καθορίζει τις υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας που είναι τα πρόσωπα που συλλέγουν και έχουν καταχωρημένες πληροφορίες στα αρχεία τους για τα υποκείμενα των δεδομένων (τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα), και εφαρμόζεται και στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας. 

 

Ο σχετικός νόμος δίνει ορισμένα δικαιώματα στα υποκείμενα των δεδομένων, όπως το δικαίωμα ενημέρωσής τους ως προς το σκοπό της επεξεργασίας και το όνομα του υπεύθυνου επεξεργασίας, το δικαίωμα πρόσβασης, να γνωρίζουν δηλαδή αν δεδομένα που τα αφορούν τυγχάνουν ή έτυχαν επεξεργασίας, καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης, να ζητούν να διορθωθούν ή διαγραφούν δεδομένα που τους αφορούν.