Αμκ

Πεδιάδα στη Συρία που, κατά μια μυθολογική παράδοση, σχετίζεται προς την Κυπριία Αμυκή, άλλως Κιττία, κόρη του Σαλαμίνου, βασιλιά της Κύπρου. Η Αμυκή θεωρείται ως προσωποποίηση της πεδιάδας Αμκ.

 

-> Αμυκή