Πιτσιλιά ή Πιτσυλιά

Φράγματα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ/          ΧΩΡΗΤΙ             ΧΡΟΝΟΣ                ΑΡΔΕΥΟ-                             ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ                   ΚΟΤΗΤΑ            ΣΥΜΠΛΗ-             ΜΕΝΗ

                                                         (1.000 μ.³)            ΡΩΣΗΣ                   ΕΚΤΑΣΗ

                                                                                                                    (ΣΚΑΛΕΣ)

1. Άγιοι Βαβατσινιάς (τοξωτό)            53                        1980                       180

2. Άγιοι Βαβατσινιάς Αρ. 1                 55                        1980                       180

3. Επταγώνια Αρ. 1                             92                         1980                       150

4. Χαντριά                                           70                        1980                       140

5. Μελίνη                                            59                        1980                       105

6. Πελέντρι                                        123                         1980                       537

7. Επταγώνια Αρ. 3                             65                        1981                       265

8. Επταγώνια Αρ. 2                           127                        1982                       265

9. Ακαπνού-Επταγώνια                     132                        1981                        185

10. Κάτω Μύλος                               104                        1981                       300

11. Αρακαπάς Αρ. 1                          192                        1982                       270

12. Αγρίδια                                          59                        1983                         92

13. Κυπερούντα                                270                        1983                       530

14. Λαγουδερά                                     71                       1983                       130

15. Ορά                                                62                       1983                       135

16. Άγιοι Βαβατσινιάς Αρ. 2                43                       1984                         55

17. Φαρμακάς Αρ. 1                             21                       1984                       125

18. Φαρμακάς Αρ. 2                             61                       1984                       125

19. Αρακαπάς Αρ. 2                            120                       1984                       190

20. Ξυλιάτος                                   1.250                       1982                    2.300

21. Διερώνα                                       159                       1984                       300

 

ΣΥΝΟΛΟ                                        3.188                                                   5.989

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

 

                                                                                                                    Δαπάνες £

                                                                                                                    --------------

1. Υδατοφράκτης Ξυλιάτου                                                                       1.800.000

2. Υδατοδεξαμενές και γεωτρήσεις                                                           4.800.000

3. Υδατοπρομήθεια                                                                                        400.000

4. Βελτιώσεις υφιστάμενων   

αρδευτικών έργων                                                                                        350.000

5. Γεωργική έρευνα                                                                                         80.000

6. Τομέας υγείας                                                                                           150.000

7. Αγροτικοί δρόμοι                                                                                       400.000

8. Δρόμοι μέσα στα χωριά                                                                            470.000

9. Δρόμοι μεταξύ των χωριών                                                                   1.100.000

10. Αναδασμός (δρόμοι)                                                                                160.000

11. Αντιδιαβρωτικά                                                                                       500.000

12. Ξένοι εμπειρογνώμονες                                                                             16.000

13. ΚΕΓΕ και κτηνιατρικές εφαρμογές                                                        190.000

14. Βελτιωμένα συστήματα άρδευσης                                                        100.000

15. Δάνεια για γεωργικά μηχανήματα,           

κεφάλαιο εργασίας, μελισσοκομία,   

μονάδες μεταποίησης χοιρινού κρέατος κ.α.                                                 50.000

16. Τομέας παιδείας                                                                                     100.000

17. Διάφορα                                                                                                    12.000

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                             £10.678.000