Πρωτονοτάριος Φίλιππος Κύπριος

Κύπριος λόγιος του 17ου αιώνα. Λεπτομέρειες για τη ζωή του ελλείπουν. Ότι ήταν Κύπριος αναφέρεται και στο όνομά του, όπως αναγράφεται σε σωζόμενο εκκλησιαστικό έργο του: Philippi Cyprii, Protonotarii...

 

Δεν γνωρίζουμε πού ακριβώς και πότε γεννήθηκε. Έζησε όμως στην Κωνσταντινούπολη, άγνωστο από πότε. Γνώριζε την ελληνική και τη λατινική πολύ καλά. Στην Κωνσταντινούπολη έκανε μετάφραση των Ευαγγελίων για λογαριασμό του Cornelius Haga, εκεί πρέσβη των Κάτω Χωρών. Ο C. Haga τον συνέστησε στον οικουμενικό πατριάρχη Κύριλλο Λούκαρη, κι ο τελευταίος απένειμε στον Φίλιππο Κύπριο τον τίτλο του πρωτονοτάριου. Μετά τον θάνατο του Λουκάρεως απώλεσε τον τίτλο αυτό αλλά τον ξαναπήρε το 1642, χρόνο κατά τον οποίο η υπογραφή του απαντάται στα Πρακτικά της συνόδου του Ιασίου, η οποία είχε καταδικάσει τις δοξασίες του Λουκάρεως.

 

Ο Φίλιππος Κύπριος Πρωτονοτάριος έγραψε ένα Χρονικόν τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, στο οποίο περιλαμβάνονται με χρονολογική σειρά οι πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως. Για πρώτη φορά το έργο του αυτό εξεδόθη στη Λειψία το 1687, στην ελληνική και στη λατινική, επανεκδόθηκε δε αργότερα άλλες δύο φορές. Επίσης, στα 1643, εξέδωσε στην ελληνική το βιβλίο Κατήχησις του Πέτρου Μογίλα.

 

Άγνωστη μας είναι και η χρονολογία του θανάτου του. Πάντως, αναφέρεται ότι ζούσε τουλάχιστον μέχρι το 1653.