Σαγρέδο Βερνάρδος Bernardo Sagredo

Βενετός αξιωματούχος που υπηρέτησε στην Κύπρο κατά το 1562 (περίοδος Βενετοκρατίας). Στην Κύπρο ο Σαγρέδο εστάλη ως γενικός προβλεπτής (proveditore generale), που ήταν ο ανώτατος αξιωματούχος της βενετικής διοίκησης στην Κύπρο. Στο αξίωμα αυτό διορίζονταν και στέλνονταν στην Κύπρο Βενετοί στρατιωτικοί, μόνο όταν υφίστατο πιθανότητα πολέμου.

 

Ο Βερνάρδος Σαγρέδο είναι γνωστός κυρίως από έκθεση περί της καταστάσεως της Κύπρου τότε, την οποία είχε υποβάλει προς τις αρχές της Βενετίας το 1562. Με την έκθεσή του αυτή δίνει μια γενική εικόνα περί Κύπρου. Ομιλεί για τον πληθυσμό του νησιού και τις διαθέσεις του έναντι των Βενετών, για την παραγωγή, τα φέουδα και τα αγροκτήματα, για την κατάσταση λατινικών μοναστηριών, για τις αμυντικές ανάγκες της Κύπρου, για τα εισοδήματα της Βενετίας από την Κύπρο κλπ. (βλέπε και λήμμα Βενετία και Κύπρος. Βλέπε επίσης στον George Hill, A History of Cyprus, vol. Ill, pp. 799,810 κ.ε.).

 

Η έκθεση αυτή του Σαγρέδο αποτελεί σήμερα πολύτιμο ιστορικό έγγραφο για την κατάσταση και το κλίμα που επικρατούσε στην Κύπρο τότε.