Δομέστικος

Διοικητής τάγματος του βυζαντινού τακτικού στρατού που στάθμευε στην πρωτεύουσα, κάποτε όμως και στα επαρχιακά θέματα, όπου συνήθως λεγόταν κόμης. Τα σπουδαιότερα ήταν τα τέσσερα τάγματα των σχολών, των οποίων ο δομέστικος ήταν συχνά ο αρχιστράτηγος ολόκληρου του βυζαντινού στρατού. Από τα μέσα του 10ου αι. υπήρχαν ένας δομέστικος της Ανατολής και ένας της Δύσεως. Στη δικαιοδοσία του πρώτου υπαγόταν η Κύπρος ενόσω υπαγόταν στο Βυζαντινό κράτος. Προτού γίνει αυτοκράτορας (969 - 976), επί Νικηφόρου Φωκά (963 -969) ο Ιωάννης Τσιμισκής ήταν δομέστικος της Ανατολής και επ' αυτού και υπό τις στρατιωτικές οδηγίες του έγινε η ανακατάληψη της Κύπρου από το Βυζαντινό κράτος.