Υων Αιγύπτιος

Μυθικό πρόσωπο της Αρχαιότητας. Αναφέρεται στα Σχόλια εἰς Διονύσιον Περιηγητήν, ως πρόσωπο που κατά τα αρχαιότατα Προϊστορικά χρόνια είχε εποικίσει την Κύπρο, που τότε λεγόταν Κεραστίς. Αναφέρεται επίσης ότι ο Ύων αυτός είχε ένα γιο, τον Κέττη.

 

Από διάφορους μελετητές το μυθικό αυτό πρόσωπο ταυτίζεται με τον ΙωύανΙωούαν), γιο του Ιάφεθ κι εγγονό του Νώε, που αναφέρεται στη Βίβλο (Γένεσις, 10.1-2). Από τον γιο του Ιωύα Χαθείμ, που εποίκισε την Κύπρο, το νησί πήρε την ονομασία Χεθειμά* (βλέπε και λήμμα Ιωούας).

 

Στα Σχόλια του Σερβίου στον Βιργίλιο αναφέρεται πάλι ο Αιγύπτιος Ύων, ως αδελφός του Επίβιου και του Αστέριου. Κι οι τρεις ήρθαν από την Αίγυπτο στην Κύπρο όπου κατοίκησαν και νυμφεύθηκαν Κυπρίες.

 

Τέτοιες παραδόσεις αντικατοπτρίζουν μάλλον αρχαιότατες σχέσεις Κύπρου και Αιγύπτου και μετακινήσεις λαών μεταξύ των δυο χωρών.