Συνεργατικών Εταιρειών Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης

Image

Η Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών είναι κυβερνητική υπηρεσία της οποίας προΐσταται ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για περίοδο πέντε ετών, η οποία είναι ανανεώσιμη. Βασικό μέλημα της Υπηρεσίας είναι η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των Συνεργατικών Εταιρειών και η ανάπτυξη, βελτίωση, επέκταση και αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτές σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων τους: Πιστωτικό, καταναλωτικό, εμπορίας γεωργικών προϊόντων, μεταποίησης, υπηρεσιών, ασφαλιστικό και διαφόρων τύπων.

 

Η Υπηρεσία ονομαζόταν προηγουμένως Τμήμα Συνεργατικής Αναπτύξεως, αλλά με βάση τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο του 2003 μετονομάστηκε σε Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και αναβαθμίστηκε στο σύνολό της, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις, κυρίως λόγω της προσπάθειας εναρμόνισης των Συνεργατικών Εταιρειών με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και το ρόλο της ως αρμόδιας Εποπτικής Αρχής για τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα.

 

» Βλέπε επίσης λήμμα Συνεργατισμός