Γραδενίγος Ιωάννης Παύλος Giovanni Paolo Gradenigo

Image

Βενετός τοποτηρητής ή κυβερνήτης της Κύπρου στα 1511-12 και 1514.