Δημητρίου Ιωάννης Κυπραίος

Κύπριος αγωνιστής στην ελληνική επανάσταση του 1821. Σώζονται αίτησή του και  πιστοποιητικά,  που  υποβλήθηκαν από τον ίδιο στις 13.11.1846 στη νομαρχία Αττικής και Βοιωτίας με την παράκληση να τα διαβιβάσει στην εξεταστική επιτροπή για να τύχει βοήθειας.

 

Δυο πιστοποιητικά του είναι υπογραμμένα από οπλαρχηγούς, μεταξύ των οποίων ο Ν. Κριεζώτης, ο Θ. Γρίβας, ο Νικηταράς, ο Κ. Μπότσαρης κ.α. Σ' αυτά αναφέρεται ότι ο Ιωάννης Δημητρίου Κυπραίος αγωνίστηκε ως απλός στρατιώτης από την αρχή της επανάστασης, ότι πήρε μέρος σε πολλές μάχες και εκστρατείες δείξας πάντοτε ἀνδρείαν καί γενναιότητα, ότι υπηρέτησε στη συνέχεια στο ιππικό με τον βαθμό του δεκανέα, από το 1829 μέχρι το 1831, οπότε πληγώθηκε κι έχασε ένα δάκτυλο του δεξιού του χεριού. Στη συνέχεια, αναφέρεται ότι ὑπηρέτησε εἰς διαφόρους μικράς πολιτικάς ὑπηρεσίας, δείξας καί εἰς ταύτας τιμιότητα καί ὑπακοήν...

 

Τέλος, τα πιστοποιητικά αναφέρουν ότι ο ίδιος και η οικογένειά του, συνισταμένη ἐξ ἑπτά ψυχῶν, πάσχει ἀπό μεγίστην δυστυχίαν ὑστερούμενη καί αὐτόν τόν ἐπιούσιον ἂρτον...

 

Προκύπτει ότι ο Ιωάννης Δημητρίου νυμφεύθηκε στην Ελλάδα όπου και παρέμεινε και μετά τη λήξη του αγώνα.