Γεώργιος άγιος, Κοιλάνεμος

Image

 Κομψή μονόκλιτη με τρούλλο εκκλησία του 14ου ή 15ου αιώνα. Δεν διασώζει τοιχογραφίες.