Νικολάου Ηλιάνα

Νο΅ικός, Επίτροπος ∆ιοικήσεως 1998-2010

Image

 Νομικός. Αποφοίτησε από τη Νο΅ική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη΅ίου Αθηνών και είναι διδάκτωρ Συνταγ΅ατικού ∆ικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστή΅ιο Θεσσαλονίκης. ’σκησε το δικηγορικό επάγγελ΅α στη Λευκωσία και υπήρξε ΅έλος της Νο΅οπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης για τον εκσυγχρονισ΅ό του Οικογενειακού ∆ικαίου. Το 1990 διορίστηκε δικαστής του νεοσύστατου τότε Οικογενειακού ∆ικαστηρίου και το 1992 Πρόεδρος του ∆ικαστηρίου.

Στις 18 Δεκεμβρίου 1998 ανέλαβετο αξίω΅α της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως της Κυπριακής ∆η΅οκρατίας, θέση την οποία υπηρέτησε μέχρι το 2010. ∆ιετέλεσε ΅έλος της Επιτροπής κατά του Ρατσισ΅ού και της Μισαλλοδοξίας του Συ΅βουλίου της Ευρώπης και του ∆.Σ. του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου κατά του Ρατσισ΅ού στη Βιέννη, καθώς και ΅έλος του Οργανισ΅ού Ανθρωπίνων ∆ικαιω΅άτων (F.R.A.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συ΅΅ετείχε ως ΅έλος στη ∆ιερευνητική Επιτροπή για την Οικονο΅ία και ως Πρόεδρος στην Επιτροπή για τον εκσυγχρονισ΅ό του Σωφρονιστικού Συστή΅ατος. ∆ιδάσκει ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ∆η΅οσίου ∆ικαίου στο Πανεπιστή΅ιο Λευκωσίας.

 

Πηγή

Polignosi.com