Αριστοκλέα Κιτιάς

Σε επιγραφή που βρέθηκε στον Πειραιά αναφέρεται η Αριστοκλέα από το Κίτιον, ως αφιερώτρια ενός τάματος σε εκεί ναό της Ουρανίας Αφροδίτης. Η Αριστοκλέα πρέπει να ήταν μέλος της εκεί παροικίας των Κιτιέων, κυρίως εμπόρων, των οποίων η παρουσία και δράση στην Αττική, ιδίως κατά τον 4ο π.Χ. αι., μαρτυρείται από πολλές αφιερωματικές, επιτύμβιες ή και άλλες επιγραφές (βλέπε και λ. Αθήνα και Κύπρος).