Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Τμήμα

Image

Σημαντικότατο κυβερνητικό Τμήμα που υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών. Είναι το αρχαιότερο Τμήμα της κυβερνητικής υπηρεσίας, και είναι υπεύθυνο για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με το δικαίωμα ακίνητης ιδιοκτησίας, τη χωρομέτρηση και χαρτογράφηση της Κύπρου, την παραγωγή κτηματικών και τοπογραφικών χαρτών και σχεδίων, την εγγραφή και μεταβίβαση ακινήτων, την εγγραφή υποθηκών και άλλων εμπραγμάτων βαρών, τη διακατοχή της γης, την εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας και την καταβολή αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση και επίταξη της ακίνητης ιδιοκτησίας.

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας παρέχει τις υπηρεσίες του, τόσο προς τον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα και συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην αναπτυξιακή προσπάθεια του τόπου.

 

Μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου, το 1960, αλλά ιδιαίτερα μετά την τουρκική εισβολή του 1974, το Τμήμα κλήθηκε να συμβάλει στα αναπτυξιακά προγράμματα, τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα, και να αντιμετωπίσει τις μεγάλες αυξήσεις στις αξίες της γης και την πρωτοφανή πίεση από τις διάφορες χρήσεις της γης.

 

Με σκοπό την εξασφάλιση σύγχρονης και ομοιόμορφης εκτίμησης της ακίνητης περιουσίας, το Τμήμα άρχισε από το 1981 τη γενική εκτίμηση όλης της ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο. Η προηγούμενη γενική εκτίμηση στο νησί είχε γίνει σε τιμές του 1909.

 

Μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων του το Τμήμα:

 

α) Ετοίμασε μελέτες και υπέβαλε εισηγήσεις για την καλύτερη αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση και προστασία της κρατικής ιδιοκτησίας.

β) Άρχισε τη χαρτογράφηση της Κύπρου, που μέχρι το 1974 κάλυψε σχεδόν τα 65% του νησιού και συνεχίστηκε στην ελεύθερη περιοχή. Η χαρτογράφηση αυτή είναι γνωστή ως Τοπογραφική Σειρά  1:5000.

γ) Προέβη στη χαρτογράφηση, ετοιμασία και εκτύπωση διαφόρων τοπογραφικών και θεματικών χαρτών τουρισμού, οδικών, διοικητικών, δασικών, υδρογραφικών, χρήσης γης, για την πολιτική αεροπορία κ.ά.

δ) Διενήργησε νέα χωρομετρία και χαρτογράφηση σ' όλους τους προσφυγικούς οικισμούς και περιοχές αυτοστέγασης εκτοπισθέντων.

ε) Προέβη στην καταγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομα των δικαιούχων εκτοπισθέντων στην κατεχόμενη επαρχία Κερύνειας και στην κατεχόμενη και την ελεύθερη περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου.

 

Επιπρόσθετα, το Τμήμα, μέσω του Κλάδου Χαρτογραφίας, αποτελεί τον επίσημο Χαρτογραφικό Οργανισμό του τόπου και εκπροσωπεί επίσημα την Κύπρο, τόσο σε ευρωπαϊκούς, όσο και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς.

 

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αποτελείται από τους ακόλουθους βασικούς Κλάδους:

 

1. Διοίκησης

2. Εγγραφής

3. Διακατοχής

4. Διαχείρισης Κρατικών Γαιών

5. Εκτιμήσεων

6. Χωρομετρίας

7. Χαρτογραφίας

 

Παράλληλα, ύστερα από πρόσφατη αναδιάρθρωση, δημιουργήθηκαν επιπλέον τρεις νέοι Κλάδοι:

 

8. Γεωδαισίας και Ειδικών Χαρτογραφήσεων

9. Μεταβιβάσεων, Υποθηκών, Αναγκαστικών Πωλήσεων και Επιβαρύνσεων

10. Υποστήριξης και Διαχείρισης του Συστήματος Πληροφοριών Γης