Συνεργατισμός

Image

Το Συνεργατικό κίνημα ξεκίνησε κυρίως στην Ευρώπη από τα μέσα του 19ου αιώνα και οφείλεται στην αλλαγή των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών που έφερε η τεχνική πρόοδος στην παραγωγή. Στηρίζεται καθαρά στην αντίληψη «εν τη ενώσει η ισχύς» και στην ανάγκη για βελτίωση των όρων της παραγωγής, της προμήθειας διαφόρων ειδών και της προστασίας από κινδύνους εκμετάλλευσης των πιο αδυνάτων επαγγελματικών τάξεων κ.α.

 

Από την ανακήρυξη της Κύπρου σε ανεξάρτητο κράτος (1960) και για μια εικοσαετία, διοικητής Συνεργατικής Αναπτύξεως διετέλεσε ο Ανδρέας Αζίνας. Το 1981 διορίστηκε στη θέση αυτή ο δικηγόρος Ερωτόκριτος Χλωρακιώτης, ο οποίος υπηρέτησε μέχρι το 2004 (από το 2003 ως Έφορος της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών). Τον διαδέχθηκε ο Κωνσταντίνος Λύρας, ο οποίος υπηρέτησε  μέχρι το 2010. Ο κ.  Ερωτόκριτος Χλωρακιώτης παρέμεινε ως γενικός διευθυντής του Συνεργατισμού μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2013. Μετά  την κρίση στο Τραπεζικό σύστημα το 2013 ο Συνεργατισμός   στηρίχθηκε και ελέγχθηκε από το Κράτος. Κατά την περίοδο 2014 -2018 καταβλήθηκαν προσπάθειες διάσωσης του αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό  με αποτέλεσμα να πωληθεί στην Ελληνική Τράπεζα.  Για τα αίτια της κατάρρευσης του Συνεργατισμού διόριστηκε ερευνητική επιτροπή υπό τον δικαστή Γεώργιο Αρέστη:

 

Πώς κατέρρευσε ο Συνεργατισμός στην Κύπρο;

 

Στις 13 Οκτωβρίου 2013 η Κυπριακή Δημοκρατία με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αποφάσισε την ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα (ΣΠΤ). Προηγήθηκε απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων ημερ. 5 Σεπτεμβρίου 2013. Το ποσόν το οποίον η Κυπριακή Δημοκρατία διέθεσε για επίτευξη της ανακεφαλαιοποίησης ανήλθε στο €1,5 δις. Ακολούθησε με παρόμοιες αποφάσεις μια δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση ποσού ύψους €175 εκ. Στις 24 Νοεμβρίου 2015 λήφθηκε η σχετική απόφαση της Βουλής και στις 16 Δεκεμβρίου 2015 η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Το κράτος κατέστη κατ’ αυτόν τον τρόπον ο κατά μεγάλην πλειοψηφίαν μέτοχος της ΣΚΤ έχοντας καταστεί ο ιδιοκτήτης πέραν του 99% των μετοχών της. Στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 με βάση γραπτή συμφωνία υπογραφείσα την ίδια ημερομηνία η ΣΚΤ πώλησε στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ μέρος των περιουσιακών της στοιχείων, όπως καταγράφονται στη συμφωνία. Το υπόλοιπο των περιουσιακών στοιχείων περιήλθε σε νεοϊδρυθείσα εταιρεία ενώ η άδεια προς την ΣΚΤ για διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών τερματίσθηκε. Τα πιο πάνω εν συντομία εκτεθέντα γεγονότα διαγράφουν τον τερματισμό λειτουργίας του ΣΠΤ στην Κύπρο, ύστερα από μια διάρκεια ζωής πέραν των 100 ετών.

Φώτο Γκάλερι

Image