Συνεργατισμός

Παγκύπρια Συνεργατική Συνομοσπονδία

Image

Η Παγκύπρια Συνεργατική Συνομοσπονδία ιδρύθηκε το 1962. Είναι τριτοβάθμια συνεργατική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, έχει παγκύπρια εμβέλεια συνεργατικής δραστηριότητας και εδρεύει στη Λευκωσία. Τα μέλη της εταιρείας ανέρχονται σε 129 συνεργατικά ιδρύματα και οι υπηρεσίες της προσφέρονται καθολικά σε όλες τις συνεργατικές εταιρείες. Η Συνομοσπονδία συμμετέχει στη διαμόρφωση της γενικότερης πολιτικής που αφορά το συνεργατικό κίνημα συνεργαζόμενη με τους άλλους συνεργατικούς φορείς και είναι ο κύριος εκφραστής της πολιτικής αυτής, από της πλευράς των συνεργατικών εταιρειών. Εκπροσωπεί το συνεργατικό κίνημα και ομιλεί εξ ονόματός του, για όλα τα συνεργατικά θέματα που μελετούνται από την Εκτελεστική και Νομοθετική Εξουσία.