Συνεργατισμός

Σκοποί Συνεργατικού Κινήματος

Image

Κύριος σκοπός του συνεργατισμού είναι η προσφορά εξυπηρέτησης βασισμένης στην αρχή της αυτοβοήθειας και της αλληλοβοήθειας για οικονομική και κοινωνική εξύψωση του συνεταιρισμένου κόσμου.

 

Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με:

 

  1. Την παροχή οικονομικών διευκολύνσεων και άλλων υπηρεσιών για κάλυψη διαφόρων αναγκών όλων των τάξεων του λαού μέσω του πιστωτικού τομέα ο οποίος περιλαμβάνει τις Συνεργατικές Πιστωτικές Εταιρείες της υπαίθρου και όλα τα επαγγελματικά και άλλα Ταμιευτήρια των πόλεων.
  2. Τη συγκράτηση/ρύθμιση των τιμών των καταναλωτικών αγαθών με την ύπαρξη και λειτουργία Συνεργατικών Εταιρειών χονδρικής και λιανικής πωλήσεως.
  3. Την εξασφάλιση αμειπτικών τιμών στα γεωργικά κυρίως προϊόντα των μελών με τη μέθοδο της ομαδικής συγκέντρωσης, επεξεργασίας/διατήρησης και διάθεσης τους μέσω των εξειδικευμένων Συνεργατικών Εταιρειών.
  4. Την παροχή διαφόρων άλλων υπηρεσιών οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες στον χώρο του Συνεργατικού κινήματος (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ασφαλιστικές υπηρεσίες, ναυτιλιακές και άλλες υπηρεσίες).
  5. Την παροχή εργασίας σε πολλές χιλιάδες άτομα πάνω σε μόνιμη ή εποχιακή βάση.
  6. Τη συμβολή στην καλλιέργεια της ιδέας της αποταμίευσης με αλυσιδωτές θετικές επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία.
  7. Την προσφορά για φιλανθρωπικούς και κοινωνικούς σκοπούς σημαντικών ποσών κάθε χρόνο.

 

Εποπτεία Συνεργατικών Εταιρειών: Η Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΕΑΣΕ) ασκεί την εποπτεία/επιθεώρηση των Συνεργατικών Εταιρειών και είναι αρμόδια για την προώθηση και ανάπτυξη του θεσμού του Συνεργατισμού στην Κύπρο πάνω σε ορθολογιστικές βάσεις, στο πλαίσιο της Περί Συνεργατικών Εταιρειών Νομοθεσίας και των  διεθνώς αναγνωρισμένων Συνεργατικών Αρχών. Είναι κυβερνητική υπηρεσία της οποίας προΐσταται ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, ο οποίος διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για περίοδο πέντε ετών, η οποία είναι ανανεώσιμη.

 

Βασικό μέλημά της είναι η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των Συνεργατικών Εταιρειών (ΣΕ), καθώς και η ανάπτυξη, βελτίωση, επέκταση και αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτές σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων τους: Πιστωτικό (348 ΣΕ), Καταναλωτικό (37 ΣΕ), Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων (30 ΣΕ), Μεταποίησης (14 ΣΕ), Ασφαλιστικών (1 ΣΕ) και άλλων Υπηρεσιών (17 ΣΕ).

 

Κατά τη διάρκεια της πορείας ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα της εναρμόνισης του Συνεργατικού Κινήματος με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, η Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών   είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, αφού λειτούργησε ως το αρμόδιο κυβερνητικό όργανο για εναρμόνιση του Συνεργατισμού της Κύπρου. Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο ρόλος της Υπηρεσίας είναι ακόμη σημαντικότερος αφού αποτελεί το αρμόδιο εποπτικό όργανο για την πιστή εφαρμογή των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει τη γενικότερη αρμοδιότητα για τον Συνεργατισμό στην Κύπρο. Ωστόσο από το 2003 ο Έφορος και η Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών έχουν ανεξαρτητοποιηθεί πλήρως από το υπουργείο όσον αφορά την εποπτεία των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, σε υιοθέτηση των διεθνών αποδεκτών αρχών εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων.

Φώτο Γκάλερι

Image