Αθανασία των Σεβαστών

Θεοποίηση της (πιστευομένης για πολιτικούς λόγους) αθανασίας των Καισάρων Αυγούστων αυτοκρατόρων της Ρώμης, ένα βήμα πέρα από την θεοποίηση των ιδίων που γινόταν κατ' αρχήν μετά τον θάνατό τους.

 

Για απόδοση θεϊκών τιμών στην αθανασία των Σεβαστών, όπως και για απόδοση θεϊκών τιμών στους ίδιους τους αυτοκράτορες, στην Κύπρο, ορίζονταν (ή αυτοδιορίζονταν) Κύπριοι «πολιτικοί ἀρχιερεῖς διά βίου», όπως ένας «Φανοκλῆς Νικολάου φιλοκαῖσαρ πολιτικός ἀρχιερεύς διά βίου τῆς Ἀθανασίας τῶν Σεβαστῶν», ο οποίος ήταν και γυμνασίαρχος (γυμνασιαρχήσας για την ακρίβεια) στα 46/47 μ.Χ. στην Καρπασία, πανάρετος καί φιλόπατρις, διορισμένος από τον δήμο τιμῆς χάριν.