Ακάκιος

Image

Πατέρας της αυτοκράτειρας του Βυζαντίου Θεοδώρας, συζύγου του Ιουστινιανού του Μεγάλου (527-565). Κατά μερικές παραδόσεις ο Ακάκιος ήταν θηριοτρόφος (αρκτοτρόφος) στην αυλή του αυτοκράτορα Αναστασίου Α' (491-518) στην Κωνσταντινούπολη και καταγόταν από την Κύπρο, όπου πάντως δεν υπάρχει καμιά παράδοση ή πηγή ότι γεννήθηκε η ίδια η Θεοδώρα, ούτε και κάμνει καμιά αναφορά ο Προκόπιος που πολλά γνωρίζει και γι’ αυτήν και για την οικογένειά της. Τουλάχιστον, όμως, μια πηγή, ο Μιχαήλ ο Σύρος γράφει ότι ο πατέρας της Θεοδώρας ήταν Μονοφυσίτης ιερέας, κι αυτό εξηγεί την υποστήριξη που παρείχε στην αίρεση του Μονοφυσιτισμού η αυτοκράτειρα (527- 548, ιδίως από το 542). Οριστική απόφανση για το θέμα είναι για την ώρα δύσκολη, λόγω της έλλειψης σαφών σχετικών πηγών που να μη αντιφάσκουν η μια προς την άλλη.