Ωτιείς

Ο Στέφανος Βυζάντιος, στη λέξη Ὠτιεῖς, παραδίδει απόσπασμα από αρχαίο και μη σωζόμενο έργο του Εφόρου, όπου αυτοί οι Ὠτιεῖς αναφέρονται ως Κύπριοι:

 

...Ἀμαθούσιοι δέ καί Σόλιοι καί Ὠτιεῖς ἀντέχοντες ἔτι τῷ πολέμῳ...

 

Το απόσπασμα σχετίζεται με την προσπάθεια του βασιλιά της Κύπρου Ευαγόρα Α' να θέσει υπό την εξουσία του ολόκληρη την Κύπρο, στις αρχές του 4ου π.Χ. αιώνα, οπότε αντιστάθηκαν στα σχέδιά του οι αναφερόμενοι Αμαθούσιοι, Σόλιοι και Ωτιείς.

 

Προφανώς πρόκειται για λάθος στον σωζόμενο κώδικα, οι δε Ωτιείς ήταν οι Κιτιείς, οι κάτοικοι του αρχαίου Κιτίου.