Εμπόριο

Το εμπόριο της Κύπρου μετά την ανεξαρτησία (1960 κ.ε.)

Image

Μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας (1960) κατεβλήθη μεγάλη προσπάθεια για την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών με διάφορες χώρες. Προς το σκοπό αυτό υπεγράφησαν διμερείς εμπορικές συμβάσεις με πολλές χώρες και επιδιώχθηκε σημαντική αύξηση των εμπορικών σχέσεων της Κύπρου με όλο τον κόσμο. Αποτέλεσμα τούτου ήταν η σημαντική ανάπτυξη του εξωτερικού εμπορίου.

 

ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1960 - 84

 

Έτος

Εισαγωγές

C.I.F.

(£.000)

Εξαγωγές

(F.O.B)

Εγχώριες

(1)

(£.000)

Επανεξαγωγές

(2)

Σύνολο

Υπόλοιπο εμπορικού ισοζυγίου

Σχέση παραγωγών προς εισαγωγές

(%)

1960

37.075

16.743

2.489

19.232

-17.843

51,9

1961

38.332

15.786

1.994

17.780

-20.552

46,4

1962

44.953

18.223

2.574

20.797

-24.156

46,3

1963

47.141

19.432

2.470

21.902

-25.239

46,5

1964

37.616

17.951

2.598

20.549

-17.067

54,6

1965

51.407

23.149

2.139

25.288

-26.119

49,2

1966

56.368

27.184

2.054

29.238

-26.130

52,8

1967

59.712

27.100

2.597

29.697

-30.015

49,7

1968

70.944

34.093

2.866

36.959

-33.985

52,1

1969

86.462

36.752

4.151

40.903

-45.559

47,3

1970

98.229

39.995

5.194

45.189

-53.040

46,0

1971

106.869

42.065

5.214

47.279

-59.590

44.2

1972

121.480

44.685

6.620

51.305

-70.175

42,2

1973

157.442

51.351

9.123

60.474

-96.968

38,4

1974

148.028

46.848

8.439

55.287

-92.741

37,3

1975

113.709

49.033

6.979

56.012

-57.697

49,3

1976

177.763

85.698

20.634

106.332

-71.431

59,8

1977

254.008

111.203

18.548

129.751

-124.257

51,1

1978

282.686

106.376

21.994

128.370

-154.316

45,4

1979

357.603

135.140

26.731

161.871

-195.732

45,3

1980

424.292

157.027

31.009

188.036

-236.256

44,3

1981

489.536

200.580

34.193

234.773

-254.763

48,0

1982

577.551

204.900

58.909

263.809

-313.742

45,7

1983

641.962

189.020

71.505

260.525

-381.437

40,6

1984

796.520

244.305

92.520

336.826

-459.694

42,3

  1. περιλαμβανομένων των εγχωρίων αποθηκών πλοίων
  2. περιλαμβανομένων των αποθηκών ξένων πλοίων

 

Από την ανάλυση του πιο πάνω πίνακα είναι δυνατό να εξαχθούν ορισμένα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, από τα οποία τα κυριότερα είναι:

 

α) Οι εισαγωγές της Κύπρου στη διάρκεια της εικοσιπενταετούς περιόδου 1960 - 84 αυξήθηκαν με πολύ γοργό ρυθμό, από £37,07 εκ. το 1960 σε £796,52 εκ. το 1984, ή κατά 21,5 φορές. Η αύξηση των εισαγωγών κατά τα πρώτα χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ήταν τόσο γρήγορη όσο ήταν μετά το 1980.

 

β) Κατά την ίδια περίοδο οι εγχώριες εξαγωγές, σε σύγκριση με τις εισαγωγές, αυξήθηκαν με πολύ πιο αργό ρυθμό, έτσι που ενώ αυτές το 1960 ήσαν £16,7 εκ., το 1984 αυξήθηκαν σε £244,3 εκ. ή μόνο κατά 14,6 φορές σε σύγκριση με 21,5 φορές που αυξήθηκαν οι εισαγωγές. Το μεγαλύτερο ρυθμό αύξησής τους, οι εξαγωγές παρουσίασαν κατά τη δεκαετία 1970 79, ενώ κατά την περίοδο 1980 - 84 αυξήθηκαν με πολύ αργό ρυθμό.

 

γ) Ο πολύ ταχύς ρυθμός αύξησης των εισαγωγών, σε σύγκριση με το ρυθμό αύξησης των εξαγωγών που υπήρξε βραδύτερος, είχε ως αποτέλεσμα οι εξαγωγές ν' αποτελούν όλο και μικρότερο ποσοστό των εισαγωγών - από 49,68% που ήσαν κατά μέσο όρο στην περίοδο 1960 - 69, κατήλθαν στο 45,97% και πάλι κατά μέσο όρο στην περίοδο 1970 79 και στο 44,18% κατά την περίοδο 1980 - 84.

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΚΛΑΣΕΙΣ

Αξία των εισαγωγών σε £.000 C.I.F.

%

 

Κατηγορία

1963

1966

1977

1980

1982

1984

1963

1984

 

0.Τρόφιμα

6.498

8.019

32.705

50.507

66.056

89.873

18,2

11,3

1. Ποτά και τσιγάρα

533

828

8.746

7.210

14.191

16.117

2,9

2,0

 

2.Ακατέργαστες ύλες

1.069 

1.276

5.766

8.584

9.821

14.827

2,2

1,9

3. Ορυκτά καύσιμα

3.893

3.820

36.206

78.539

117.284

144.836

8,7

18,2

4. Ζωικά και φυτικά λάδια

858

1.113

2.484

4.079

6.623

12.355

2,6

1,6

5. Χημικά προϊόντα

4.325

5.463

19.003

31.012

43.264

58.117

8,6

7,3

 

6. Βιομηχανικά προϊόντα

13.193

15.340

73.069

113.953

140.427

177.022

25,3

22,2

7. Μηχανήματα και μεταφορικά μέσα

11.043

12.854

57.187

95.412

130.535

209.110

18,7

26,2

 

8. Διάφορα βιομηχανικά είδη

4.570

5.161

17.474

32.406

45.078           

66.099

10,9

8,3

 

9. Άλλα εμπορεύματα και συναλλαγές

1.159

1.494

2.367

2.590

4.272

8.163

1,9                  

1,0

Σύνολο

47.141

55.368

254.007

424.292

577.551

796.520

100    

 

100

 

Εξετάζοντας τη διάρθρωση των εξαγωγών της Κύπρου κατά την περίοδο 1960 - 84 παρατηρούμε τα εξής:

α) Ότι μετά το 1980 σημειώθηκε μια συνεχής αύξηση της συμμετοχής των ορυκτών καυσίμων στις συνολικές εισαγωγές τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και σε ποσοστά. Αυτές το 1984 ήσαν τέσσερις φορές μεγαλύτερες σε σύγκριση με το 1977. Κάθε £2 και 32 σεντ που εισέπραττε η Κύπρος από τις εξαγωγές της, η £1, στελνόταν πίσω στο εξωτερικό για την αγορά καυσίμων. Το ποσοστό των καυσίμων στις συνολικές εξαγωγές από 8,7% το 1963, αυξήθηκε σε 18,2% το 1984.

 

β) Σημαντικά αυξήθηκε και η συμμετοχή των εισαγωγών σε μηχανήματα και μεταφορικά μέσα, από 18,7% το 1960 σε 26,25% το 1984.

 

γ) Άλλη αξιόλογη αλλαγή είναι η σημαντική μείωση της συμμετοχής των τροφίμων στις συνολικές εισαγωγές από 18,2% το 1963 σε μόνο 11,3% το 1984 παρά τις 700 και πλέον χιλιάδες ξένων περιηγητών που έρχονται στην Κύπρο κάθε χρόνο. Η θετική αυτή εξέλιξη υπήρξε αποτέλεσμα της συνεχώς αυξανόμενης γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.

 

δ) Η ποσοστιαία συμμετοχή των άλλων κατηγοριών εξαγομένων προϊόντων στο σύνολο των εισαγωγών, ιδιαίτερα των ποτών και τσιγάρων, των ακατέργαστων πρώτων υλών, των χημικών προϊόντων και των διαφόρων άλλων βιομηχανικών ειδών, παρέμεινε σχεδόν στα ίδια επίπεδα.

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΚΛΑΣΕΙΣ

 

Σε £.000 C.I.F.

%

 

Κατηγορία

1963

1966

1977

1980

1982

1984

1963

1984

 

0.Τρόφιμα

9.603

11.298

43.316

42.661

65.891

83.290

43,9

24,7

 

1.Ποτά και τσιγάρα

1.383 

2.516

17.596

18.889

28.867

28.714

6,3

8,5

 

2.Ακατέργαστες ύλες

8.192

13.114

10.284

10.733

10.312

9.191

37,4

2,7

 

3.Ορυκτά καύσιμα

103

84

2.395

9.840

18.325

21.228

0,5

6,3

4.Ζωικά και φυτικά λάδια

98

116

106

1.534

3.488

5.483

0,5

1,6

 

5.Χημικά προϊόντα

85

49

4.559

5.213

8.843

12.554

0,4

3,7

 

6.Βιομηχανικά προϊόντα

180

318

19.430

29.204

37.948

31.820

0,8

9,5

 

7. Μηχανήματα και μεταφορικά μέσα      

1.322

1.089 

8.309

14.303

22.493

28.865

6,0

8,6

 

8. Διάφορα βιομηχανικά είδη

265

315

22.946

55.067

66.193

113.900

1,2

33,8

 

9. Άλλα εμπορεύματα και συναλλαγές        

669

339

810

592

1.448

1.781

3,0

0,6

Σύνολο

21.902

29.238

129.751

188.036

263.809

336.826

100

100

 

Αναφορικά με τις μεταβολές που σημειώθηκαν στη διάρθρωση των εξαγωγών της Κύπρου κατά την περίοδο 1960- 84 μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

 

α) Παρά το γεγονός ότι οι εξαγωγές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά εννέα φορές, εντούτοις η ποσοστιαία συμμετοχή τους στις εξαγωγές μειώθηκε αισθητά, έτσι από 43,9% που ήταν το 1963, το 1984 κατήλθε σε 24,7%. Το ίδιο συνέβη και με τις εξαγωγές ακατέργαστων υλών, που η ποσοστιαία συμβολή τους στις εξαγωγές κατήλθε από 37,4% το 1963 σε 2,7% το 1984.

 

β) Σημαντική υπήρξε σε αξία αλλά και σε ποσοστιαία συμβολή η αύξηση των βιομηχανικών προϊόντων και διαφόρων βιομηχανικών ειδών. Η αξία των πιο πάνω εξαγωγών αυξήθηκε από £0,44 εκ. το 1963 σε £145,72 εκ. το 1984. Κατά την πιο πάνω περίοδο η ποσοστιαία συμμετοχή των βιομηχανικών προϊόντων (Κλάση 6) και βιομηχανικών ειδών (Κλάση 8) στις εξαγωγές αυξήθηκε από 2% το 1963 σε 42,2% το 1984. Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η Κύπρος μετά την απόκτηση της ανεξαρτησίας της, αργά αλλά σταθερά, δημιούργησε τη δική της μεταποιητική βιομηχανία, της οποίας μάλιστα ορισμένοι τομείς βρίσκονται σε ζηλευτά επίπεδα.

 

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1984

(σε χιλιάδες λίρες Κύπρου)

 

Ομάδα χωρών

Εξαγωγές*

%

Εισαγωγές

%

Εμπορικό

έλλειμμα

Χώρες ΕΟΚ

92.973

27.60

424.384

53.28

-331.411

Χώρες E.F.T.A.**

5.468

1.62

35.036

4.40

- 29.568

Σοσιαλιστικές χώρες

15.673

4.66

62.993

7.91

- 47.320

Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες***

1.928

0.57

25.372

3.19

-23.440

Αραβικές χώρες

169.417

50.30

80.397

10.09

+ 89.020

 

Αφρικανικές χώρες

552

0.16

3.071

0.39

- 2.519

 

ΗΠΑ και Καναδάς

11.634

3.45

46.776

5.87

-35.142

Χώρες Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής

86

0.03

10.371

1.30

- 10.285

Ασιατικές χώρες

8.446

2.51

103.939

13.05

- 95.493

Αυστραλία και Ν. Ζηλανδία

514

0.15

4.178

0,52 

- 3.664

Εμπορεύματα σε αποθήκες πλοίων και του ταχυδρομείου

 

30.133

8.95

-

 

-

Σύνολο

336.826

100

796.520

100

-459.694

 

 

* Στο σύνολο των εξαγωγών περιλαμβάνονται και οι επανεξαγωγές (Re - exports).

** E.F.T.A. = European Free Trade Association (Ευρωπαϊκή  Ένωση Ελευθέρου Εμπορίου)

*** Ισπανία, Γιουγκοσλαβία, Μάλτα και Γιβραλτάρ

 

Ο πιο πάνω πίνακας δείχνει το εξωτερικό εμπόριο και το εμπορικό έλλειμμα της Κύπρου με τις κυριότερες ομάδες χωρών κατά το 1984. Οι εισαγωγές κατά το έτος αυτό υπερέβαιναν τις εξαγωγές κατά £459,69 εκ. σε σύγκριση με £195,7 εκ,.το 1979 και £236,25 εκ. το 1980. Η Κύπρος το έτος αυτό παρουσιάζει εμπορικό έλλειμμα με όλες τις ομάδες χωρών, εκτός των αραβικών. Πέραν του 70% του εμπορικού αυτού ελλείμματος εμφανίζεται στο εμπόριο με τις χώρες της ΕΟΚ και ανέρχεται στα £331,41 εκ. σε σύγκριση με £131,5 εκ. το 1980 και μόνο £116,05 εκ. το 1979. Η διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος είναι το κύριο χαρακτηριστικό των εμπορικών συναλλαγών μ’ όλες σχεδόν τις ομάδες χωρών. Όμως, το μεγαλύτερο έλλειμμα παρουσιάζει το εμπόριο της Κύπρου με την Ιαπωνία, το οποίο το 1984 ανερχόταν σε £65,8 εκ. σε σύγκριση με £29,8 εκ. το 1980. Η Κύπρος παρουσιάζει πλεόνασμα στο εμπόριο της μόνο με τις αραβικές  χώρες. Το πλεόνασμα αυτό το 1984 ήταν £89,02 εκ. ρε σύγκριση με £39,0 το 1980.

 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ενώ το 1982 το εμπορικό έλλειμμα ανερχόταν σε £313,7 εκ., τούτο το 1984 αυξήθηκε κατά £100 εκ., φθάνοντας στα £413,2 εκ. και το 1985 έκαμε νέο άλμα και αυξήθηκε σε £435 εκ. Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι επιβάλλεται η επανεξέταση και η αναπροσαρμογή της εξωτερικής εμπορικής πολιτικής του κράτους, ώστε να αναπτυχθούν σε μεγάλο βαθμό οι εμπορικές του σχέσεις με τις χώρες που εισάγουν σημαντικές ποσότητες κυπριακών προϊόντων και να μειωθούν οι εισαγωγές από εκείνες τις χώρες που δεν εισάγουν κυπριακά προϊόντα.

 

Η ανοδική πορεία του εξωτερικού εμπορίου βοηθήθηκε κατά τα επόμενα χρόνια, ιδίως λόγω της σύνδεσης της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και τη σύνδεση και, τελικά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά το έτος 2003 οι εγχώριες εξαγωγές ανήλθαν συνολικά στα 215 εκ. λίρες ενώ κατά το 2004 στα 235 εκ. Οι επανεξαγωγές ανήλθαν στα 262 εκ. το 2003 και στα 313 εκ. τον επόμενο χρόνο. Κατά τα δύο αυτά χρόνια τα ποσά των συνολικών εισαγωγών ήσαν 2.314 εκ. το 2003 και 2.679 εκ. το 2004. Οι κυριότερες ομάδες προϊόντων εις ό,τι αφορούσε τις εισαγωγές ήσαν κατά το 2004:

 

Πρώτες ύλες                             805 εκ. (726 εκ. το 2003)

Καταναλωτικά αγαθά                742 εκ. (666 εκ. το 2003)

Εξοπλισμός - ανταλλακτικά      452 εκ. (327 εκ. το 2003)

Καύσιμα – λιπαντικά                 320 εκ. (227 εκ. το 2003)

           

Κατά το 2004 το μεγαλύτερο ποσοστό εισαγωγών της Κύπρου προερχόταν από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1.735 εκ. ή 65% του συνόλου των εισαγωγών). Οι μεγαλύτεροι προμηθευτές της Κύπρου ήσαν κατά σειρά: Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία και Γαλλία. Η ομάδα των χωρών της Ασίας ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής της Κύπρου, με προϊόντα αξίας 375 εκ. (ή 14%), με σημαντικότερους προμηθευτές: Ιαπωνία, Κίνα, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Σιγκαπούρη και Ινδία. Οι χώρες της Μέσης Ανατολής προμήθευσαν την Κύπρο με αγαθά συνολικής αξίας 208 εκ. (ή 8%) με κυριότερους προμηθευτές τον Ισραήλ και τη Συρία. Οι εισαγωγές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες (εκτός Ε.Ε.) ανήλθαν κατά το 2004 σε 159 εκ. λίρες (ή 6%) με κυριότερους προμηθευτές κατά σειρά: Ουκρανία, Ρωσία, Ελβετία και Ρουμανία (σήμερα η Ρουμανία είναι πλέον μέλος της Ε.Ε.). Μείωση σημείωσαν οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες (132 εκ. το 2004 έναντι 160 εκ. το 2003).

           

Σχετικά με τις εγχώριες εξαγωγές, τον κυριότερο όγκο απετέλεσαν τα βιομηχανικά προϊόντα (132 εκ. λίρες ή 57% το 2004). Οι εξαγωγές ακατέργαστων γεωργικών προϊόντων ανήλθαν στα 57 εκ. ή 25% κατά το 2004. Τα κατεργασμένα γεωργικά προϊόντα ήσαν αξίας 34 εκ. λιρών το 2004 και αντιπροσώπευαν το 15% του συνόλου. Τα κυριότερα γεωργικά προϊόντα που εξήχθησαν το 2004 ήσαν τα εσπεριδοειδή (22 εκ. λίρες) και οι πατάτες (16 εκ.) ενώ μεταξύ των κατεργασμένων γεωργικών προϊόντων  περιλαμβάνονταν κυρίως τα τυριά, μαζί και το χαλλούμι, τα κρασιά, οι χυμοί φρούτων και λαχανικών, συνολικής αξίας 34 εκ. λιρών.

           

Οι επανεξαγωγές ήταν επίσης σημαντικός τομέας, που σημείωσε άνοδο, ύψους 262 εκ. λιρών το 2003 και 313 εκ. το 2004. Ο μεγαλύτερος όγκος των επανεξαγωγών (περίπου το 60%) κατευθύνθηκε προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθούσαν οι χώρες της Μέσης Ανατολής (14%).

 

Εσωτερικό εμπόριο: Εσωτερικό εμπόριο ονομάζεται η συνεχής διακίνηση και ανταλλαγή εμπορευμάτων που γίνεται μέσα στα σύνορα μιας χώρας με διαρκή εναλλαγή των προσώπων που συμμετέχουν σ' αυτή τη διαδικασία. Το εσωτερικό εμπόριο διακρίνεται σε χονδρικό εμπόριο (wholesale trade) που διεξάγεται σε μεγάλες ποσότητες και σε λιανικό εμπόριο (retail trade) που αποτελεί την πώληση εμπορευμάτων από τα καταστήματα στο κοινό σε μικρές ποσότητες.

 

Το εσωτερικό εμπόριο αποτελεί και στην Κύπρο σημαντικό τομέα της οικονομίας. Ο τομέας αυτός το 1983 απασχολούσε 27.819 άτομα σε σύγκριση με 25.661 άτομα το 1982. Από το σύνολο των ατόμων που το 1983 απασχολούνταν στο εσωτερικό Εμπόριο, 10.196 άτομα ή 36,7% απασχολούνταν στο χονδρικό και 17.623 ή 63,3% στο λιανικό εμπόριο. Το ίδιο έτος με το χονδρικό εμπόριο ασχολούνταν 1.538 επιχειρήσεις εκ των οποίων οι 446 ήσαν μεγάλες με κατά μέσο όρο 16 απασχολουμένους, και οι 1.092 μικρές με κατά μέσο όρο 2,6 απασχολουμένους, ενώ με το λιανικό εμπόριο απασχολούνταν 8.312 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 419 ήσαν μεγάλες με κατά μέσο όρο 14 απασχολουμένους, και 7.893 μικρές επιχειρήσεις με κατά μέσο όρο 1,49 απασχολουμένους.

 

BAΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1982-83

 

ΔΕΙΚΤΗΣ

 

 

Χονδρικό εμπόριο

 

 

Λιανικό εμπόριο

 

 

Σύνολο

1982

1983

% επιβάρυνση

1982

1983

% επιβάρυνση

1982

1983

% επιβάρυνση

Πωλήσεις (£εκ)

582

593

2

473

549

16

1.056

1.142

8

Μεικτό κέρδος (£εκ)

76

85

12

86

97

13

162

182

12

Προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές αγοράς (£εκ)

45,3

45,4

0,2

64,8

71,1

9,7

110,2

116,5

5,7

Απασχολούμενα άτομα (χιλιάδες)

9,8

10,2

4,1

15,9

17,6           

10,7

25,7

27,8

8,2

Καθαρή κεφαλαιουχική δαπάνη (£εκ)

5,5

7,2

30,9

5,6

6,3

12,5

11,1

13,5

21,6

 

Από τον πιο πάνω πίνακα φαίνεται ότι το εσωτερικό εμπόριο παρουσιάζει μια συνεχή ανάπτυξη, που είναι εμφανής τόσο στου αριθμό των απασχολουμένων ατόμων όσο και στο σύνολο των πωλήσεων και της προστιθέμενης αξίας σε τρέχουσες τιμές αγοράς.

 

ΧΡ. Γ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

Φώτο Γκάλερι

Image
Image