Αυλατζ΄ιά

Image

Το αυλάκι που ανοίγει στην γη το άροτρο. Επίσης αυλατζ'ιά λέγεται και το μεγάλο αυλάκι ή αυλάτζ'ιν στο κυπριακό γλωσσικό ιδίωμα. Μερικές φορές η αυλατζ΄ιά σημαίνει και το αρκάτζ΄ιν*, δηλαδή τον μικρό χείμαρρο. Το αυλάτζ΄ιν για διοχέτευση νερού ήταν συνήθως χωμάτινο, αλλά σε μερικές περιπτώσεις (όπως στους νερόμυλους), πετρόκτιστο.