Άμπιους Μπάλμπους Τ Τ Ampius Balbus

Image

Αμφισβητούμενος Ρωμαίος ανθύπατος της Κιλικίας, στα 58 π.Χ., όταν η Κύπρος έγινε ρωμαϊκή επαρχία και υπάχθηκε στην Κιλικία, που ήταν ρωμαϊκή επαρχία από το 103 π.Χ. Μάλλον φαίνεται ότι ο Τ. Άμπιους Μπάλμπους ήταν ανθύπατος της Ασίας (G.Hill, History of Cyprus, I, σ.226).