Αναγνώστης Κωνσταντίνος

Image

Στον κώδικα Palat. qraec. 367, που προέρχεται από την Κύπρο και περιέχει τον λεγόμενο Κυπριακό Κύκλο των Παθών, υπάρχει η εξής σημείωση (fol. 169): πριμμικήριος τῶν κατά Κύπρον ταβουλαρίων Κωνσταντῖνος εὐτελής ἀναγνώστης ὁ καί τοῦ ὕφους γραφεύς καί αὐτός μαρτυρῶν καί γράψας (=Ο πρώτος των Νοταρίων στην Κύπρο, Κωνσταντίνος ταπεινός αναγνώστης «ὁ καί τοῦ ὕφους γραφεύς» και νοτάριος που μαρτυρεί και το υπογράφει).

 

Από την σημείωση αυτή ο Auq. Mahr (The Cyprus Passion Cycle, Indiana, 1947, σ. 4) προέβαλε την υπόθεση ότι ο Κωνσταντίνος Αναγνώστης είναι πιθανόν ο συγγραφέας του Κυπριακού Κύκλου των Παθών και ότι ο κώδικας περιέχει ίσως το αυθεντικό χειρόγραφο του συγγραφέα.

 

Η αμφιβολία αν ο Κωνσταντίνος είναι ο αντιγραφέας ή ο συγγραφέας του έργου προέρχεται από την φράση «ὁ καί τοῦ ὕφους γραφεύς» καθώς και από μη εξακριβωμένη πληροφορία ότι υπήρχε και άλλο παλαιότερο χειρόγραφο του έργου.

 

Πρέπει να θεωρήσουμε βέβαιο ότι ο Κωνσταντίνος Αναγνώστης ήταν αντιγραφέας του έργου, αν και η φράση «ὁ καί τοῦ ὓφους γραφεύς» φαίνεται να υποστηρίζει την υπόθεση του Mahr.

 

Ο Κωνσταντίνος έζησε πιθανότατα τον 13ο αιώνα και ήταν πρωτονοτάριος στην Κύπρο, κατείχε τον βαθμό του αναγνώστη και ήταν μοναχός όπως φαίνεται από τον χαρακτηρισμό «ευτελής» (=ταπεινός).