Βασίλειος αρχιεπίσκοπος

Image

Στον κατάλογο των Ορθοδόξων αρχιεπισκόπων της Εκκλησίας της Κύπρου περιλαμβάνονται δυο αρχιεπίσκοποι με το όνομα Βασίλειος, ως Α' και Β'.

 

Βασίλειος Α': Αναφέρεται από τον Λεόντιο Μαχαιρά (Χρονικόν, παρ. 30), ως ένατος στον κατάλογο των αρχιεπισκόπων της Κύπρου που παραθέτει. Στον πλήρη κατάλογο της ΜΚΕ, ο Βασίλειος Α' είναι ο 31ος γνωστός αρχιεπίσκοπος Κύπρου, μετά τον Επιφάνιο Γ' και πριν από τον Ευστάθιο. Θεωρείται ότι ο Βασίλειος Α' ανήλθε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Σαλαμίνος περί το 867 μ.Χ.

 

Σώζεται μαρμάρινη ψηφίδα με το όνομα του Βασιλείου, που αποδίδεται, λόγω της τεχνοτροπίας της, με περισσότερη πιθανότητα σ' αυτόν παρά στον Βασίλειο Β'. Διατυπώθηκε επίσης η άποψη ότι ο αρχιεπίσκοπος αυτός υιοθέτησε το όνομα του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Βασιλείου Α' Μακεδόνος (867 - 886 μ.Χ.).

 

Ο Βασίλειος συγκαταλέγεται μεταξύ των αγίων της Κύπρου, όμως αγνοείται από τους συναξαριστές.

 

Βασίλειος Β': Υπήρξε ο 40ός αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας της Κύπρου, σύμφωνα προς τη δική μας αρίθμηση, μετά από άγνωστο αρχιεπίσκοπο και πριν από τον Νικόλαο Μουζάλωνα. Ο Βασίλειος Β' υπήρξε αρχιεπίσκοπος κατά το 1106-1107. Μας είναι γνωστός από σφραγίδα του που παριστά ίσως τον άγιο Επιφάνιο.

 

Η σφραγίδα από την οποία είναι γνωστός, είναι η υπ' αριθμόν 1484, του έργου του V. Laurent «Le Corpus des Sceaux de l' Empire Byzantin», tome V2, ii, Paris, 1965, σσ. 311- 12.

 

Σύμφωνα προς ανέκδοτη αλληλογραφία, ο Βασίλειος Β' ήταν σύγχρονος του αρχιεπισκόπου Τραπεζούντος Στεφάνου Σκυλίτζη που εξελέγη γύρω στο 1116.