Βασίλειος Κίνναμος

Image

Επίσκοπος Πάφου, επί ημερών του αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου, του οποίου την Τυπικήν Διάταξιν επικύρωσε. Σύμφωνα προς όσα λέει ο ίδιος ο άγιος Νεόφυτος, «κατά δέ τούς χρόνους ἐκείνους, ἡ Παφίων ἐχήρευεν Ἐκκλησία, καί ἐν τῷ ἑβδόμῳ ἒτει τῆς ἐν τῇ Ἐγκλείστρᾳ μου παροικίας συνάπτεται ἀνδρί τῷ μακαρίῳ ἐκείνῳ Βασιλείῳ τῷ Κιννάμῳ...»

 

Το έβδομο έτος της διαβίωσης του αγίου Νεοφύτου στην εγκλείστρα υπολογίζεται ότι είναι το 1166, κατ' αυτό δε ο Βασίλειος Κίνναμος ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο της Πάφου, όπου παρέμεινε ίσως μέχρι και το 1190, ή και λίγο αργότερα, αφού ο διάδοχός του επίσκοπος Βάκχος* πιθανό να ανήλθε στον θρόνο το 1194.

 

Ο Βασίλειος Κίνναμος επικύρωσε την συνταχθείσα από τον άγιο Νεόφυτο Τυπικήν Διάταξιν ή Διαθήκην, την 6η μηνί Ἰανουαρίῳ, ἰνδικτιῶνος ὀγδόης» (πιθανώς κατά το 1190;). Μια δεύτερη επικύρωση της Διατάξεως έγινε από τον διάδοχο του Κιννάμου, επίσκοπο Βάκχο, τέσσερα χρόνια αργότερα (πιθανώς το 1194).

 

Όπως επίσης αναφέρει ο άγιος Νεόφυτος, ο Βασίλειος Κίνναμος τον αγαπούσε πολύ και κατόρθωσε, μετά από συνεχείς προσπάθειες τεσσάρων χρόνων, να πείσει τον έγκλειστο άγιο να δεχθεί να χειροτονηθεί πρεσβύτερος (βλέπε και λήμμα Νεόφυτος άγιος).