Βραγαδίνος Κάρολος Carlo Berguadin

Αναφέρεται σε γαλλικό έγγραφο του Ιακώβου Β' της 1.10.1468, που ορίζει αύξηση των εγγυήσεών του κατά 100 βυζάντια το χρόνο, πληρωτέα στη Λευκωσία. Αγνοούμε την ακριβή σχέση με τους άλλους Βραγαδίνους, των οποίων ήταν προφανώς συγγενής.