Βραχάμιος Ελπίδιος

Βυζαντινός αξιωματούχος στην Κύπρο κατά τα Βυζαντινά χρόνια, κουροπαλάτης (= οικονόμος του αυτοκρατορικού νοικοκυριού) και δουξ της Κύπρου κατά χρονικό διάστημα μη καθοριζόμενο, πάντως μετά το 965. Είναι γνωστός από τη σφραγίδα του, πιθανώς αρμενικής καταγωγής, όπως φαίνεται από το όνομά του.