Γάιος Ουμμίδιος Κουαδράτος

Αρχιερέας της θεάς Αφροδίτης στην Πάφο, κατά τη Ρωμαϊκή εποχή. Ήταν σύζυγος της Κλαυδίας Ροδόκλειας Απφάριον*, επιφανούς αρχιέρειας όλων των ιερών της θεάς Δήμητρας στην Κύπρο.

 

Ο Γάιος Ουμμίδιος Κουαδράτος ήταν πατέρας του επίσης αρχιερέα της θεάς Αφροδίτης Γαΐου Ουμμιδίου Πανταύχου Κουαδρατιανού. Ήταν επίσης παππούς του αρχιερέα της ίδιας θεάς Γαΐου Ουμμιδίου Τηρητίνα Κουαδράτου. Μαρτυρείται σε επιγραφές που βρέθηκαν στην Παλαίπαφο, όπου υφίστατο και ναός της Αφροδίτης (βλέπε και τα επόμενα δυο λήμματα).