Γεράσιμος επίσκοπος

Επίσκοπος Λεμεσού, που αναφέρεται ότι έφερε και του τίτλο του επισκόπου Αμαθούντος. Ήταν ο τελευταίος επίσκοπος που έφερε του τίτλο του Αμαθούντος, περί το 1668. Έκτοτε, η Αμαθούς ανεβίωσε ως χωρεπισκοπή (αντί επισκοπή), μόνο επί ημερών του αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' (1950-1977).