Γέργις

Πόλη στην Τρωάδα, πιθανή αποικία των Κυπρίων. Βλέπε Γέργιθα.