Γοργία

Επίθετο της θεάς Αφροδίτης. Απαντάται στον Βίο του αγίου Ηρακλειδίου (16.190), απ' όπου συνάγεται το συμπέρασμα ότι με το επίθετο αυτό η θεά λατρευόταν στην περιοχή του χωριού Πέρα, κοντά στην Ταμασσό. Σημειώνεται στον Βίο του αγίου Ηρακλειδίου: ...καί ἀποφέρουσιν οἱ Περάται [από το χωριό Πέρα] ἱερεῖς Ἀπόλλωνα καί Γοργίαν καί Ἂρτεμιν... 

 

Συνεπώς τόσο η Αφροδίτη όσο και άλλες ειδωλολατρικές θεότητες εξακολουθούσαν να λατρεύονται στην περιοχή της Ταμασσού μέχρι και την εποχή του αγίου Ηρακλειδίου (μέσα του 1ου μ.Χ. αιώνα). Το επίθετο Γοργία ίσως αποτελεί άλλο τύπο του επιθέτου Γολγία, με το οποίο η θεά ήταν γνωστή εξαιτίας της λατρείας της στην πόλη των Γόλγων.