Γεώργιος επίσκοπος

Επίσκοπος Τριμιθούντος.

 

-> Γεώργιος Άγιος, αρ. 03