Γλαβάς Μανουήλ

Αντιγραφέας χειρογράφων, 14ου-15ου αι. Πιθανώς Κύπριος. Αντέγραψε το Μηναίο υπ' αριθ. 159 (μ.Χ. 1409) της μονής Κοσινίτσας ή Εικοσιφινίσσης της Δράμας, όπου μνημονεύεται ως ἀδελφός τοῦ Γλαβᾶ, δηλ. κάποιου από τη γνωστή οικογένεια Γλαβάδων (βλ. Γλαβάς Δημήτριος, Θεόδωρος και Φίλιππος).