Δήμαρχος

Στη Ρωμαϊκή περίοδο της κυπριακής ιστορίας δήμαρχος λεγόταν ο Ρωμαίος ανθύπατος ή proconsul του νησιού. Σ' επιγραφή από τη Σαλαμίνα (αρ. 87 του 1ου - 2ου μ.Χ. αι., στην έκδοση Mitford - Nicolaou) έχουμε τον Μάξιμον Δήμαρχον και σε άλλη επιγραφή (αρ. 92α) τον Γάϊον Καλπούρνιον υἱόν, Κυρεῖνα Φλάκκιον..... στρατηγόν, δήμαρχον, ταμίαν Ρωμαίων, χιλίαρχον. Σ' επιγραφή από το Κούριον (αρ. 87 της έκδοσης Mitford - Nicolaou) του 113/4 μ.Χ. έχουμε αφιέρωση του Κουριέων δήμου τῷ Σεπτί Κέλερι Μ. Τιτίῳ Σασσί Κανδίδ, ταμία δήμου Ρωμαίων, δημάρχῳ, ἐκ πρεσβευτοῦ  ἐπαρχείας ἀνθυπάτῳ. Σε σειρά άλλων επιγραφών του Κουρίου και της Σαλαμίνος αναφέρεται η δημαρχική εξουσία των αυτοκρατόρων στους οποίους γίνεται αφιέρωση, του Νέρωνος, του Μάρκου Αυρηλίου και του Τραϊανού.