Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια

Image

Τα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια της Κύπρου διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στην οικονομική και επιχειρηματική ζωή του τόπου. Σ' αυτά είναι οργανωμένη η επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου. Τα μέλη τους προέρχονται από το εμπόριο, τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες και περιλαμβάνουν όλους όσους ασχολούνται με επιχειρηματικές δραστηριότητες.

 

Τα τοπικά Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια (ΕΒΕ) των διαφόρων πόλεων της Κύπρου, δηλαδή της Λευκωσίας (που περιλαμβάνει την Κερύνεια και τη Μόρφου), της Λεμεσού, της Αμμοχώστου, της Λάρνακας και της Πάφου, συγκροτούν το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ). Επιπλέον, με το ΚΕΒΕ είναι συνδεδεμένοι  δεκάδες επαγγελματικοί σύνδεσμοι που καλύπτουν όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

 

Το ΚΕΒΕ ιδρύθηκε το 1927, οι δε βασικοί σκοποί κι επιδιώξεις του είναι:

 

1. Η μεγαλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των μελών του και η προώθηση των συμφερόντων τους. Καθοριστική αρχή του ΚΕΒΕ είναι ότι τούτο πρέπει να γίνεται μέσα στα πλαίσια των ευρύτερων       συμφερόντων της Κύπρου.

 

2.Η διαφύλαξη και η προώθηση του φιλελεύθερου χαρακτήρα του οικονομικού συστήματος της Κύπρου.

 

3.Η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων της οικονομίας και η μεγιστοποίηση της συμβολής του επιχειρηματικού κόσμου στην πρόοδο του τόπου.

 

Το ΚΕΒΕ έχει ως ανώτατο σώμα το Διοικητικό Συμβούλιό του, στο οποίο συμμετέχουν μέλη από όλα τα τοπικά Επιμελητήρια. Επιπρόσθετα υπάρχει η Συντονιστική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πολιτική του Επιμελητηρίου εφαρμόζεται από την Γραμματεία, της οποίας ηγείται ο γενικός γραμματέας. Η Γραμματεία είναι επανδρωμένη με το αναγκαίο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, και είναι βασικά οργανωμένη σε δυο τμήματα: το τμήμα προώθησης εξαγωγών, δημοσίων σχέσεων κι υπηρεσιών και το τμήμα οικονομικών μελετών και βιομηχανίας.

 

Το ΚΕΒΕ προσφέρει γραμματειακές υπηρεσίες στους επαγγελματικούς συνδέσμους που είναι συνδεδεμένοι μαζί του και αυτή είναι μια άλλη βασική δραστηριότητά του.

 

Μέσα στα πλαίσια των σκοπών κι επιδιώξεων του το ΚΕΒΕ παρέχει στα μέλη του μεγάλο αριθμό υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και οι ακόλουθες:

 

α) Πληροφορίες για θέματα βιομηχανίας, εμπορίου και μεταφορών,

β) υπηρεσίες έρευνας αγοράς,

γ) υπηρεσίες συμβουλών για αγορές,

δ) εκπαίδευση κι επιμόρφωση,

ε) προώθηση εξαγωγών περιλαμβανομένων συμμετοχών σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις και διοργανώσεων εμπορικών αποστολών,

στ) έκδοση διαφόρων εμπορικών βιβλιαρίων, εκθέσεων, καταλόγων, περιλαμβανομένης και της μηνιαίας εφημερίδας του ΚΕΒΕ, που τιτλοφορείται «Η Εμποροβιομηχανική»,

ζ) αντιπροσώπευση σε διάφορες κυβερνητικές κι άλλες επιτροπές,

η) έκδοση πιστοποιητικών προελεύσεως, νομιμοποίηση τιμολογίων και άλλων εγγράφων αναγκαίων για εξαγωγές,

θ) προώθηση του θεσμού της ίδρυσης δημοσίων εταιρειών,

ι) συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και συνέδρια,

ια) ετοιμασία οικονομικών εκθέσεων,

ιβ) συλλογή και μετάδοση γενικών πληροφοριών πάνω σε οικονομικά θέματα συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής πολιτικής του κράτους.

 

Το ΚΕΒΕ είναι επίσης ενεργό μέλος των ακολούθων διεθνών οργανισμών:

 

1. Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο,

2. Ευρωεπιμελητήρια  (Ένωση   Ευρωπαϊκών  Εμπορικών  και  Βιομηχανικών Επιμελητηρίων),

3. Διάσκεψη των Εμπορικών Επιμελητηρίων της Μεσογείου,  

4. Διεθνής Ένωση Εμπορικών Κέντρων, μέσω των οποίων προωθεί τα συμφέρον τα όχι μόνο του εμποροβιομηχανικού κόσμου αλλά και της Κύπρου γενικότερα σε διεθνές επίπεδο.

 

Σε γενικές γραμμές το ΚΕΒΕ είναι η κύρια οργάνωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην Κύπρο και μέσα στο πλαίσιο αυτό προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στο νησί.